Javne informacije

Katalog informacijDokumentiDržavni in občinski portali

Spoštovani obiskovalci Knjižnice Bena Zupančiča Postojna

Zakon o knjižničarstvu (2001, 16. člen) določa, da splošne knjižnice v okviru javne službe zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih.

V nadaljevanju so vam na voljo spletne povezave do informacij javnega značaja, elektronskih gradiv javnih oblasti – E-uprave in občin s  področja, na katerem deluje Knjižnica Bena Zupančiča s svojo mrežo knjižničnih enot in bibliobusnih postajališč. Občinske spletne strani omogočajo dostop do številnih informacij in gradiv javnih oblasti, kot so na primer sklepi sej občinskih svetov, informacije o pridobitvi osebnih dokumentov, registraciji vozil, obrazci in navodila za oddajo različnih prijav in vlog, predstavitve občin in posameznih krajev, kulturnih, športnih, gospodarskih ustanov itd. Omogočamo vam tudi povezavo do E-uprave.

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna

Tel.: 05/7264520; 05/7265073; 08/1604310
Odgovorna uradna oseba: Uroš Mlinar, univ. dipl. etn. in kult. antrop., soc. kult.,
direktor
E-pošta: uros.mlinar@po.sik.si
Datum prve objave kataloga: 05.07.2006
Datum zadnje spremembe: 1.7. 2017
Spletni naslov kataloga: Katalog je dostopen na uradni spletni strani Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, www.po.sik.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja javnega zavoda: Dejavnost

0/92.511 Dejavnost zavoda, ki jo zavod v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (ur. list RS, št. 87/2001) opravlja v javnem interesu kot javno službo, je:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • izdeluje in vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah,
 • opravlja drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

UPRAVA
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Tel.: 05/7264520, fax.: 05/7265024
Direktor: Uroš Mlinar (uros.mlinar@po.sik.si)

RAČUNOVODSTVO IN TEHNIČNA SLUŽBA
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Tel.: 05/7264520
Računovodkinja: Irena Slivar (irena.slivar@po.sik.si)
Čistilka: Dragica Petković

ENOTA POSTOJNA – SLUŽBA ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA

Nabava:
Uroš Mlinar (uros.mlinar@po.sik.si), Lidija Božac (lidija.bozac@po.sik.si), Ksenija Knafelc-Ramić(ksenija.knafelc@po.sik.si)
Obdelava:
Lidija Božac (lidija.bozac@po.sik.si), Ksenija Knafelc-Ramić (ksenija.knafelc@po.sik.si), Uroš Mlinar (uros.mlinar@po.sik.si), Mateja Kalc (mateja.primc@po.sik.si)

ENOTA POSTOJNA – SLUŽBA ZA IZPOSOJO IN INFORMACIJE

Izposoja:
Manuela Nagode (manuela.job@po.sik.si), Ksenija Knafelc-Ramić (ksenija.knafelc-ramic@po.sik.si), Lidija Božac (lidija.bozac@po.sik.si) Uroš Mlinar (uros.mlinar@po.sik.si), Mateja Kalc (mateja.primc@po.sik.si), Nenad Arizanović (nenad.arizanovic@po.sik.si), Gordana Erdelja (gordana.erdelja@po.sik.si), Taja Gornik-Baraga (tatjana.gb@po.sik.si)

 

ENOTA POSTOJNA – SLUŽBA ZA PRIREDITVE, DOMOZNANSTVO IN ČITALNICO

Domoznanstvo:
Uroš Mlinar (uros.mlinar@po.sik.si)

Čitalnica:
Jelena Bjelošević (jelena.bjelosevic@po.sik.si)

Prireditve in odnosi z javnostjo:
Polona Škodič (polona.skodic@po.sik.si)

ENOTA PIVKA
Prečna ulica 1, 6257 Pivka
Tel.: 05/7571160
Izposoja: Dartaniela Stegel (dartaniela.stegel@po.sik.si)

ENOTA BIBLIOBUS
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Tel.:  031 225 479
Izposoja:
Maksimiljan Valič (maks.valic@po.sik.si), Senija Posega (senija.posega@po.sik.si)

Organigram zavoda:
Svet zavoda Knjižnice Bena Zupančiča Postojna

Predstavniki zaposlenih:
Jelena Bjelošević, predsednica
Ksenija Knafelc-Ramić, namestnica predsednice

Predstavniki občine Postojna:
Cirilka Kos
Sabina Ileršič

Predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:
Dragica Bratanič
Vlasta Milavec

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba:
Uroš Mlinar, direktor
Tel.: 05 726 4520
E-pošta: uros.mlinar@po.sik.si

 2.c Povezave na evropski in državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda
Predpisi EU Evropski register predpisov
Državni zakonski in podzakonski predpisi s področja kulture. Vsi zakonski in podzakonski predpisi so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo RS.
Predpisi lokalnih skupnosti. Predpisi so dosegljivi preko spletnih strani Občine Postojna in Občine Pivka.

2.d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov
Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna
Strateški načrt Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 2013 – 2020

2.e Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom:

 • storitve
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • prireditve in dejavnosti za otroke in mladino
 • prireditve in dejavnosti za odrasle
 • E-točke
 • elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • dostop do E-revij
 • informacijsko opismenjevanje
 • obiski knjižnice.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
Zbirka podatkov o uporabnikih: Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Bena Zupančiča Postojna z enotami, na podlagi pristopne izjave.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/2001). 

 

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

Predšolski
Osnovnošolci
Srednješolci
Študenti
Zaposleni
Brezposelni
Zap. v mat. ustanovi
Upokojenci
Samostojni podjetniki
Kmetje
Svobodni poklici
Gospodinje
Vojaki
Nezaposleni

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

Priimek in ime
Datum rojstva
Ulica in hišna številka stalnega bivališča
Poštna številka, kraj
Občina
Telefon
Ulica in hišna številka začasnega bivališča
Poštna številka, kraj
Občina
Telefon
E-pošta
Občina šole/zaposlitve
Ime in priimek starša/skrbnika (za člana, ki še ni dopolnil 18. leta)
Datum vpisa
Podpis

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC
Knjižne novosti: dosegljive so na www.po.sik.si

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij.
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu (www.po.sik.si) v obliki spletne strani. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.

Državni in občinski portali

E-uprava
je enotni državni portal, ki zagotavlja informacije in storitve za vse državljane, gospodarske subjekte, zaposlene v javni upravi ter ustanove državne in  javne uprave Republike Slovenije.
Občina Postojna
Občina Pivka